09154001045 | 05138426794

آرشیو روزانه "2 اکتبر, 2020"

جراحی بسته سنگ مثانه

ادرار آب به همراه مواد زائد بدن است که توسط کلیه ها تولید و به خارج از بدن انتقال پیدا می کند، یکی از مواد زائدی که از بدن خارج می شود اوره است که ترکیبی از نیتروژن و کربن است.  اگر ادرار زمان زیادی در مثانه شما باقی بماند،...