09154001045 | 05138426794

آرشیو روزانه "12 اکتبر, 2020"

جراحی سنگ حالب

از وظایف حالب امی توان به نتقال ترشحات کلیه یا همون ادرار را از کلیه به مثانه اشاره کرد. لوله حالب با انقباض منظم خود که به وسیله اعصاب اتوماتیک پاراسمپاتیک یا سمپاتیک کنترل می شود عمل پاک سازی خود را انجام می دهد. لوله...