09154001045 | 05138426794

آرشیو روزانه "16 اکتبر, 2020"

انجام آندوسکوپی و سیستوسکوپی مثانه

سیستوسکوپی چیست : سیستوسکوپ یک لوله ی نازک با یک دوربین و نوری که در انتهایش است. پزشک این لوله را از راه مجرای ادراری وارد مثانه می کند. انجام آندوسکوپی و سیستوسکوپی مثانه دلیل انجام آندوسکوپی و سیستوسکوپی مثانه...